Hinnat

Sähkön siirtohinnasto

Verkkopalveluhinnasto tehosiirto

Palvelumaksuhinnasto

Liittymismaksut

Liittymismaksuhinnasto

Liittymismaksujen määräytymisperusteet

Sähköliittymät on hinnoiteltu vyöhykkeittäin sijainnin perusteella. Hintaan vaikuttavat lisäksi pääsulakekoko ja etäisyys lähimmästä sähköverkon muuntamosta. Myös alueen kaavoituksella on vaikutusta hintaan. Liittymän avulla sähkövirta saadaan jakeluverkosta sähkön tarvitsijalle. Liittymän lisäksi tarvitaan mittauskeskus ja liittymiskaapeli.

Sähkövero

Sähkölaskulla siirtomaksujen yhteydessä asiakas maksaa sähköveroa, joka muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköverkkoyhtiö tilittää sähköveron edelleen valtiolle.

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan käyttötarkoituksen mukaan.

Sähköveroluokka 1 suurin osa sähkönkäyttäjistä kuten yksityistaloudet maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta.

Sähköveroluokka 2  valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat.

Kaikki asiakkaat kuuluvat automaattisesti sähköveroluokkaan 1, elleivät ole muuta ilmoittaneet. Asiakas on itse velvollinen selvittämään oikeudestaan kuulua edullisempaan sähköveroluokkaan 2.

Alempaan sähköveroluokkaan kuulumisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus verkkoyhtiölle. Sähkövero-oikaisua voi hakea kuluvalta ja kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta. Jos sinulla on kysyttävää sähköveroluokista, ota yhteyttä tekniseen asiakaspalveluun puh. 044 402 6502

Tuotantoasiakkaan sähköverovelvollisuus

Alle 100 kVA:n tuottajat on vapautettu verovelvollisuudesta. Alkaen 100 kVA:n tehoisella tuotantolaitoksella sähköä tuottava tuottaja on sähköverovelvollinen, jos laitoksen vuosituotanto ylittää 800 000 kWh. Tämä tarkoittaa velvollisuutta tehdä sähköveroilmoitus ja sähköveron suorittamista omaan kulutukseen tuotetusta sähköstä. Voimalaitoksen omakäyttösähkö on sähköverotonta.

 

Sopimusehdot

Noudatamme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja. Sähköntuotannon sopimusehdot koskevat myös kohteita, joissa on sähkön kulutuksen lisäksi sähköntuotantoa.

Verkkopalveluehdot

Sähköverkon liittymisehdot

Sopimuserimielisyydet

Mikäli sähkönmyynti-, sähköliittymä-, verkkopalvelu- tai kaukolämpösopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.